Selecteer een pagina

Privacyreglement

 

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is er een privacyreglement van toepassing:

Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot uw dossier. Dit zijn andere fysiotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw behandeling, eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.

Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemmingen in geanonimiseerde vorm.

Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste vijftien jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Klachtenreglement

 

De medewerkers van Fysio Team Voorburg doen hun werk zo goed mogelijk.
Desondanks zou er  iets niet goed kunnen gaan, of het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling. Wij hopen dat u dit aan ons meldt, bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de directie, zodat wij actie kunnen ondernemen. Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt een officiële klacht indienen.

Hiervoor zijn wij aangesloten bij de door de overheid goedgekeurde klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in overeenkomst met Zorgbelang Nederland. Deze klachtenregeling voorziet er in dat u kosteloos gebruik kunt maken van een onafhankelijke functionaris.

Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken.