Selecteer een pagina

Aanmelding en afspraak

 

Aanmelding
Behandeling door een fysiotherapeut kan plaatsvinden na een verwijzing van een arts of specialist of op uw eigen initiatief (dus zonder verwijzing). Dan bepalen wij middels een ‘screening’ of er sprake is van een indicatie (noodzaak) fysiotherapie.

Aanmelding geschiedt via het contactformulier op onze website of telefonisch of persoonlijk op de praktijk; spreekt u de voicemail in als wij de telefoon niet kunnen opnemen. U wordt zo spoedig mogelijk geplaatst. De aard en de actualiteit van uw klachten kunnen de mate van spoed bepalen. 

Bij een eventuele wachtlijst worden patiënten in volgorde van aanmelding geplaatst. Voorrang kan alleen worden gegeven bij nadrukkelijk door de verwijzer aangegeven spoed of na ontslag uit een ziekenhuis of revalidatie-instelling; dit is te allen tijde ter beoordeling van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut, bij wie u onder behandeling komt, maakt met u een afspraak voor de intake/eerste behandeling.

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak wordt door middel van een intake en onderzoek
een inventarisatie van uw klachten gemaakt. Samen met u bespreken wij onze behandelmogelijkheden. In een behandelplan leggen wij uit wat wij voor u kunnen doen en wat wij van u verwachten. Een vervolgafspraak wordt in overleg met u gemaakt.

Bij uw eerste afspraak dient u het volgende mee te nemen: 

  • verwijsbrief, indien van toepassing
  • verzekeringspas voorzien van uw naam en polisnummer
  • legitimatiebewijs

Handdoek en mondkapje
Voor uw eigen hygiëne vragen wij u bij elke afspraak een grote handdoek of badlaken
en een mondkapje mee te nemen. 

Mobiele telefoon
Wij verzoeken u om binnen de praktijk uw mobiele telefoon uit/stil te zetten.

Verhindering
Bij verhindering dient u uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te melden.
Dit kan via het contactformulier op de website, telefonisch of persoonlijk bij de praktijk.
‘s Avonds en in het weekend kunt u hiervoor de mail of het antwoordapparaat gebruiken.

lndien u uw afspraak niet nakomt of te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief bij u in rekening te brengen; dit geldt ook bij ziekte en onverwachte persoonlijke omstandigheden. Wij reserveren namelijk onze tijd voor uw behandeling.
Dit bedrag wordt niet door uw verzekering vergoed. Dit is conform de beschikking van het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg).

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vastleggen en nakomen van uw afspraak ook als wij u een mailbevestiging (kunnen) sturen. 

Ook wij kunnen door onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn. Denkt u er daarom aan veranderingen in uw telefoonnummer of emailadres aan ons te melden?

Identificatieplicht
De overheid vereist vanaf 2009 dat een aantal gegevens van u moeten worden vastgelegd als
u zorg ontvangt in Nederland. Zo is voor het bezoek aan de fysiotherapeut het vaststellen van uw identiteit en het registreren van uw burgerservicenummer (BSN of sofinummer) verplicht.
Als legitimatiebewijs kan worden gebruikt: een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om dit bij uw eerste afspraak mee
te nemen?